біз туралы

фирмалық стиль, логотиптер, жарнамалық тұжырымдама, басылым – газеттер, журнал, буклеттер, кітапшалар, каталогтар, парақшалар, шақырулар, плакаттар, күнтізбелердің әзірлемесіне үлкен басымдылық беріледі.

безендіру материалын жасаймыз – инфографика, сюжеттік безендірілім, қойылым фотосы.

полиграфиядағы мол еңбек тәжірибесі, технологиялық процесті білу әр жобаға шығармашылық көзқараспен қарауға мүмкіндік береді.

кез келген күрделі веб басылымдар, таныстырылымдар, мультимедиялық қосымшаларды бағдарламалаймыз және дизайнын әзірлейміз.

about

more preference to the development of corporate identity, logos, advertising concepts, publications – newspapers, magazines, booklets, brochures, catalogs, flyers, invitations, posters, calendars.

create illustrations – info-graphics, story illustration, staging photos.

extensive experience in the printing industry, knowledge of the process allow for a creative approach to each project.

develop the design and program of any complexity web publications, presentations, multimedia applications.

о нас

большое предпочтение отдаем разработке фирменного стиля, логотипов, рекламных концепций, печатных изданий – газет, журналов, буклетов, брошюр, каталогов, листовок, приглашений, плакатов, календарей.

создаем иллюстративный материал – инфографика, сюжетная иллюстрация, постановочное фото.

большой опыт работы в полиграфии, знание технологического процесса дают возможность для творческого подхода к каждому проекту.

разрабатываем дизайн и программируем любой сложности веб издания, презентации, мультимедийные приложения.

关于我

更多首选项制作企形象、标识、广告的概念、出版物 -报纸、杂志、小册子、小册子、目录、传单、请柬、海报、挂历。

建插 – 信息图形,插图故事,演出照片。

在印刷行有丰富经验,技术过程知识对每个目允许创造力方式。

任何复性网出版物、演、多媒体设计程。

|    hello    |    about    |    portfolio    |    gifts    |    contacts    |